DE VERJAARDAG JONGENS VAN DEZE WEEK: DE DOUCHES VAN APRIL BRENGEN MEIBLOEMEN & VERJAARDAGSWENSEN


5 mei… Rich Eierstedt 1954
5 mei ... Mike Koger


6 mei ... Brett Metcalfe 1984
6 mei ... Ben Watson 1997
6 mei ... Alan Clews 1938
7 mei ... Matt Tedder

7 mei… Rolf Tibblin 1937

7 mei ... Justin Hill 1995
9 mei ... Brian Deegan 1975


10 mei ... Bud Ekins 1930

10 mei ... Jason McCormick 1975

10 mei ... Edison Dye 1918

11 mei ... Jeremy Martin 1993
11 mei… John van den Berk 1967

 

Alan Clewsbrett metcalfeBrian Deeganknop ekinsJeremy Martinmotorcrossmxamxa verjaardagenMXGPrijk eierstedtRolf TibblinSupercrossde jarige jongens van deze week