THIS WEEK’S BIRTHDAY BOYS: COOPER WEBB (28), ELI TOMAC (31), PAUL CURRIE (47) & EVGENY BOBRYSHEV (36)

Nov. 10…Cooper Webb 1995
Nov. 10…Pat Lio

Mitch Evans HRC Honda MXGPNov. 10…Mitch Evans 1998
Nov. 11…Richie Owens

Paul Currie 1997
Nov. 12…Paul Currie 1976

Evgeny BobryshevNov. 13…Evgeny Bobryshev 1987

Nov. 14…Eli Tomac 1992
Nov. 14…Clark Stiles 1975
Nov. 14…Shaun Palmer 1968
Nov. 14…J.C. Waterhouse
Nov. 14…Dustin Nelson 1977

 

\

You might also like

Comments are closed.