THIS WEEK’S BIRTHDAY BOYS: ELI TOMAC WILL BE 27 ON THURSDAY

Cooper Webb 2020 KTM SUpercross team-7499Nov. 10…Cooper Webb 1995
Nov. 10…Pat Lio
Nov. 11…Bradley Taft 1996
Nov. 12…Paul Currie 1976

Nov. 13…Evgeny Bobryshev 1987
Nov. 14…Clark Stiles 1975

Eli Tomac_2019 Hangtown Press Day-6Nov. 14…Eli Tomac 1992
Nov. 14…Shaun Palmer 1968
Nov. 14…Dustin Nelson 1977

Nov. 15…Kurt Nicoll 1964


Nov. 15…Frank Thomason

Nov. 15…Dennis Stapleton 1981
Nov. 16…P.J. Larsen 1990

Nov. 16…Jim Pomeroy 1952

 

You might also like